Sociální podnik

Jsme sociální podnik, který se snaží vytvářet příležitosti pro osoby se znevýhodněním (zdravotním, sociálním či kulturním), podílet se na místním rozvoji, dodržovat principy sociálního podniku, zvýšit veřejný prospěch, ale i dosahovat zisku. 

Principy sociálního podniku: 

1.    Společensky prospěšný cíl

2.    Sociální prospěch

3.    Ekonomický prospěch

4.    Environmentální prospěch

5.    Místní prospěch 

Společensky prospěšný cíl sociálního podniku spočívá v možnosti zaměstnávání či v sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Tento cíl úzce souvisí s principem sociálního prospěchu, jehož smyslem je pomoct zaměstnat znevýhodněné osoby. Základem se pro nás stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu našich zaměstnanců. 

V rámci principu sociálního prospěchu pravidelně zaměstnance informujeme o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zároveň se snažíme zaměstnance do rozhodování o směřování podniku zapojit. 

Část zisku se snažíme reinvestovat do dalšího rozvoje podniku či k naplnění společensky prospěšných cílů. Minimálně 80 % z celkových výnosů našeho podniku tvoří tržby z prodeje výrobků a služeb. Jsme nezávislý podnik na veřejné správě. Podíl na hlasovacích právech na valné hromadě není větší než 50 %.

Dosahování zisku je pro nás stejně důležité jako zvyšování společenského prospěchu. 

Abychom naplnili princip environmentálního prospěchu, zohledňujeme při výrobě, spotřebě i provozu podnikatelské činnosti aspekty s dopadem na životní prostředí a tyto dopady se snažíme minimalizovat. Naším záměrem je environmentálně šetrný provoz a výroba produktů či poskytování služeb s ohledem na ochranu životního prostředí (např. využívání obnovitelných zdrojů, třídění odpadů, ekologická stavba suchého poldru). 

Neméně důležitý je i místní prospěch, kde klademe důraz na orientaci na lokání potřeby, zaměstnávání místních obyvatel, využívání místních dodavatelů/odběratelů a komunikaci či spolupráci s místními aktéry (např. realizace veřejně prospěšných staveb, sponzorské dary místním organizacím a spolkům).